Recent Posts

2022-02-08

Feedback của khách hàng

Tôi rất hài lòng với các sản phẩm của Tellus, trang thiết bị được đánh giá chuẩn. Vì vậy tôi đã chọn Tellus là Partner hơn 5 năm qua

– Kim kea won

Feedback của khách hàng

Tôi rất hài lòng với các sản phẩm của Tellus, trang thiết bị được đánh giá chuẩn. Vì vậy tôi đã chọn Tellus là Partner hơn 5 năm qua

– Kim kea won

Trending product

계측기 교정 서비스

TELLUS TECH VINA Co., Ltd.는 2015년부터 베트남에서 VILAS(Vilas 857)를 인정받은 유일한 한국 기업 중 하나임을 자랑스럽게 생각하며 고객에게 제공하고자 하는 마음으로 측정된 교정 서비스, 구매, 판매-임대, 수리 장비를 전문적으로 제공하고 있습니다. 장비 및 생산 품질과 관련된 문제에 대한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

우리는 산업 제조 부문에서 교정, 테스트, 판매 및 수리의 전국적인 서비스를 제공하고 있습니다. 경험이 풍부한 직원 및 기술자 팀과 함께 현장에서 열정적으로 일 합니다. 우리의 기술자들은 교정 분야의 교육 센터와 품질 계측 일반 부서에서 교육을 받았으며 현대적인 기계 및 장비와 함께 항상 고객 만족을 드리고자 노력 합니다. 서비스와 가격에서 모두 하실겁니다.

우리의 모든 서비스는 항상 베트남 및 국제 도량형 표준에 따라 과학 기술부, ISO 17025 표준을 준수하도록 보장됩니다.


등록 증명서

Decision Office 품질 인증(Vilas 857)

품질인증원 인증

 

자격 분야

전자기장 분야의 측정 장비 교정

Hiệu chuẩn thiết bị đo thời gian
                                        Hiệu chuẩn thiết bị đo thời gian

측정 능력 – 측정 수단 교정 시간 및 주파수: 브랜드의 주파수 송신기 유형: KEYSIGHT, FLUKE, AGILENT, ANRITSU, ROHDE,SCHWARZ, ADVANTEST…

전기장 장비 교정

Hệu chuẩn lĩnh vực điện
                                          전기장 교정

다음과 같은 전기 측정 및 교정 장치의 교정: Nguồn chuẩn điện áp/ dòng điện, Digital Multimeter từ 5.5 digit, Power Supply, LCR Meter, Clamp Meter…

측정기 교정 및 온도 교정

Hiệu chuẩn nhiệt độ
                                          온도 교정

측정 기기 교정 및 온도 교정: Bộ đọc nhiệt độ, lò/ bể nhiệt hiệu chuẩn, Hygro-Thermometer, Dataloger, Thermo-Hygraph, Digital Recoder, Switch Unit, High – Low…

측정 장비를 교정하는 우리의 능력

길이 측정 필드

– 샘플, 자, 캘리퍼스, 조도 표준, 전자 토탈 스테이션 정렬, …

체적 측정 분야

– 중량 세트(E1, E2,..,M1), 자동 저울, 컨베이어 저울, …

힘 – 경도 측정 분야

– 인장 압축 시험기, 힘 게이지, 경도 시험기, 힘-토크 기기, …

온도 측정 분야

– ITS-90 스케일 온도 벤치마크, 다양한 온도계, 다양한 열전대, 광학 고온계, …

시간 – 주파수 측정 필드

– GPS 표준 주파수 및 시간 수신기, 인터벌미터, 주파수 카운터, 루비륨 주파수 소스, 석영 주파수 발생기, 레이저 자동차 회전 속도계, …

전기 측정 분야

– 측정 장치: 전압(직류, 교류), 교류 전류, 저항, 전력 및 전기 에너지, …

전자기장 측정

– 고주파 전압계, 고주파 전력계, 감쇠기, 스펙트럼 분석기, 파동 발생기, 오실로스코프, …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *