Recent Posts

2022-02-08

Feedback của khách hàng

Tôi rất hài lòng với các sản phẩm của Tellus, trang thiết bị được đánh giá chuẩn. Vì vậy tôi đã chọn Tellus là Partner hơn 5 năm qua

– Kim kea won

Feedback của khách hàng

Tôi rất hài lòng với các sản phẩm của Tellus, trang thiết bị được đánh giá chuẩn. Vì vậy tôi đã chọn Tellus là Partner hơn 5 năm qua

– Kim kea won

Trending product

계측기 렌탈 서비스

판매용 서비스 – 판매 – 수리 및 수리

측정 장치

 

Tellus Tech Vina는 100% 외국인 투자 기업으로 현재 “Electrical – Electromagnetic Field” 분야와 관련된 국내외 기업에 서비스를 제공하기 위해 측정 및 테스트 분야에서 수백 대의 기관차 및 측정 장비를 임대하고 있습니다. – 길이, … 품질과 서비스에 대한 약속, Tellus Tech Vina는 고객에게 최고의 제품과 최고의 서비스를 자신있게 제공합니다.

  전기 – 전자 – 전자 분야의 미터 렌탈 서비스:

  • 벡터 네트워크 분석기 대여 (Vector Network Analyzer)
  • 신호 스펙트럼 분석기 (Spectrum/ Signal Analyzer)
  • 신호 발생기 (Signal Gennerator)
  • 모바일 정보 측정기, 무선 통신 (Mobile Communication Test Set, Wireless Test Set)
  • 주파수 카운터 (Frequency Counter)
  • 파워미터 (Power meter)

기업의 R&S, Keysight Technologies (HP – Agilent), Tektronix, Fluke, Anritsu, …

  측정 장비의 서비스 및 수리.

Tellus Tech Vina는 측정 장비의 교정 및 대여 서비스와 함께 측정 장비의 수리 – 구매 및 판매 서비스도 제공합니다. 전 세계 많은 장비 제조사와 해외 전문가들의 지원을 받아 Tellus Tech Vina는 베트남에서 RF 관련 장비를 해외로 보내지 않고 성공적으로 수리하여 고객에게 빠르고 효율적이며 편리한 서비스를 제공합니다.

TELLUS TECH VINA에 와서 원하는 것을 말하십시오!

Tel(+84) 222 387 1984  –  (+84) 222 387 1985

Hotline: Mr.Han(Kor):096 220 8100         Mr.Hùng (VN)096 2521 555

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *