Recent Posts

2022-02-08

Feedback của khách hàng

Tôi rất hài lòng với các sản phẩm của Tellus, trang thiết bị được đánh giá chuẩn. Vì vậy tôi đã chọn Tellus là Partner hơn 5 năm qua

– Kim kea won

Feedback của khách hàng

Tôi rất hài lòng với các sản phẩm của Tellus, trang thiết bị được đánh giá chuẩn. Vì vậy tôi đã chọn Tellus là Partner hơn 5 năm qua

– Kim kea won

Trending product

다기능 복합기 렌탈 서비스

Bac Ninh – Hanoi – Nha Trang – HCM에서 프린터를 임대 하시겠습니까? 작업에 어떤 장비를 선택해야 할지 모르십니까? 좋은 품질을 보장하기 위해 좋은 잉크를 대여 해주는 곳의 주소를 모르십니까? 현재의 필요에 따라 임대료는 얼마 정도 해야할까요? 고객님의 비즈니스를 위한 올바른 선택을 하기위해 아래 TELLUS TECH VINA 정보를 놓치지 마세요.

회사 사무실에 복합기가 필요로 합니다. 문서 및 계약서 인쇄에 대한 수요가 많고 사무 직원의 효과적인 업무를 도와줍니다. 하지만 다음과 같은 상태의 프린터를 소유하고 계신다면 효율은 줄어들고 비용은 증가할 것 입니다.

* 프린터가 자주 고장나서 작업에 영향을 준다.

* 프린터가 오래되어 인쇄 속도가 느리다. 자주 사용해야 하는 기능을 사용할 수 없습니다.

* 수리를 맡겨야 하는데 서비스가 너무 느립니다.

* 잉크 및 기타 부품을 구입하는데 생각보다 비용이 많이 소요된다

TELLUS TECH VINA CO., LTD.에서 프린터 렌탈 서비스를 선택하시면 위의 모든 문제가 해결됩니다.

TELLUS TECH VINA는 프린터 렌탈 서비스 제공을 전문으로 합니다. Sindoh, Samsung 등 뛰어난 품질과 편리한 기능을 갖춘 다기능 "컬러 또는 흑백 복합기".

TELLUS TECH VINA PRINTER RENTAL SERVICE 이용 혜택

  • 프린터를 장착하기 위해 큰 초기 비용을 들일 필요가 없습니다(프린터를 렌탈하면 비용의 20~30%를 절약할 수 있습니다. 오늘날 인기 있는 수리 및 유지 보수 서비스와 비교)
  • 기계를 관리하는 데 인건비가 들지 않습니다.
  • 부품 교체나 잉크 비용 걱정은 NO!
  • 고품질의 새로운 정품 프린터 라인을 소유하고 있습니다.
  • 월별, 분기별, 연간 복사 비용을 추정합니다.
  • 무료 사용자 설명서 및 기술 이전.
  • 기계에 기술적인 문제가 있는 경우 즉시 TELLUS TECH VINA에 전화하십시오. 귀하의 작업을 방해하지 않도록 기술자가 제 시간에 도착할 것입니다.

복합기 렌탈이 필요하시다면 TELLUS TECH VINA로 바로 연락하셔서 상담과 최고의 서비스를 받아보세요!

HOTLINE: Mr.Kim (KOR): 0985 312 014    Ms.Ngọc Lý (Miền Bắc): 0962 806 169     Ms.Trung Anh (Miền Nam): 0866 988 466

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *