Recent Posts

2022-02-08

Feedback của khách hàng

Tôi rất hài lòng với các sản phẩm của Tellus, trang thiết bị được đánh giá chuẩn. Vì vậy tôi đã chọn Tellus là Partner hơn 5 năm qua

– Kim kea won

Feedback của khách hàng

Tôi rất hài lòng với các sản phẩm của Tellus, trang thiết bị được đánh giá chuẩn. Vì vậy tôi đã chọn Tellus là Partner hơn 5 năm qua

– Kim kea won

Trending product

TELLUS TECH VINA CO., LTD 지원 서비스

기술적 도움

고객이 TELLUS TECH VINA의 서비스(구매-판매-대여)를 이용할 때 품질을 향상시키기 위해.

프린터 기술 지원 – 복사기:

핫라인: (박닌 02223 871 985 – 0968 081 901)

핫라인: (하노이 0369 648 295 – 0961 096 199)

측정 장비에 대한 기술 지원:

핫라인: (02223 871 984 – 0962 521 555)

 

프린터 및 복사기용 드라이버

                                         Trân Trọng

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *